Welcome to Bleuvalley.com
เกี่ยวกับเราบริษัท คิโยมิซุ จำกัด เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีเจตนาดีแน่วแน่ในการร่วมอนุรักษ์ผืนป่าในเขตอุทยานนาม “แจ้ซ้อน” ร่วมกับภาครัฐ ท้องที่ท้องถิ่นและภาคประชาสังคมเพื่อให้ผืนแผ่นดินนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูลให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและได้ร่วมสร้างงานให้กับท้องถิ่น พร้อมกับนำ “น้ำแร่ธรรมชาติ 100 %” ออกสู่สังคมโลกในนามน้ำดื่ม “บลูวัลเลย์” มีเป้าหมายขยายไปสู่ต่างประเทศนำเม็ดเงินมาสู่ประเทศไทย


“ บลูวัลเลย์” น้ำแร่จากเทือกเขาสูงแห่ง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ผ่านการกรองด้วยระบบที่ทันสมัยเหมาะสมกับการดื่มและมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายจากธรรมชาติ