ที่มาของเมืองปาน

“เมืองปาน” นามที่ขึ้นชื่อลือชาอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิดเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกแห่ง “อุทยานน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน” แหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มาจากชื่อวีรบุรุษผู้นำชุมชนในสมัยล้านนาว่า “ปาน” มีตำแหน่งทางการปกครองในสมัยนั้นว่า “จเร”เป็นตัวแทนเจ้าเมืองคือ พญา หรือท้าว ชื่อมีความหมายมาจาก “ปาน” คือเครื่องตีสัญญาณแจ้งเหตุแก่คนในชุมชนยังรวมไปถึงการตีเพื่อรวมพลคนป้องกันศัตรูผู้รุกรานมีลักษณะคล้าย “ฆ้อง”แต่โหนกตีจะน้อย(เล็ก)กว่า ด้วยความที่เป็นผู้นำที่กล้าหาญ อดทน เด็ดเดี่ยวและเสียสละได้ขนานนามว่า “จเรปาน” ต่อมาเพิ่มเป็นเจ้าพ่อจเรปาน อันหมายถึงเมืองจเรปาน ภายหลังเรียกกันสั้นว่า “ เมืองปาน” อำเภอเล็กๆในหุบเขาอุทยานแจ้ซ้อน จ.ลำปาง

 สิริวัฒน์ แสงศานติธรรม

Leave A reply

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good